Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlar ile https://www.avrupakentgyo.com web sitesinin ziyaretçisi olarak kişisel verilerinizin işlenmesi faaliyetinde bulunulmaktadır. İşbu veri işleme faaliyetleri otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm gerçek kişi kişisel veri sahiplerini kapsamaktadır.

Şirketimiz söz konusu kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde Anayasa’ya ve 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na” uygun davranmakta ve kişisel verilerinizin güvenliğini sağlanmaya azami hassasiyet göstererek en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Bu metinle sizleri 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” m.10’dan doğan kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

1. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (“Şirket” veya “Avrupakent GYO”) tarafından aşağıda açıklandığı şekliyle ve mevzuatın çizdiği sınırlar içerisinde Avrupakent GYO internet sitesi de dâhil olmak üzere işlenecektir.

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Veri Sorumlusu Sıfatıyla AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (“Avrupakent GYO”) tarafından adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve GSM/telefon numaranız (“İletişim Verileriniz”) ile bize ilettiğiniz mesajlarınız 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 5’inci madde 2’inci fıkrasının (d) bendi kapsamında tarafınızca alenileştirilmiş olarak şu anda bulunduğunuz web sitemizdeki iletişim formu üzerinden aşağıdaki amaçlarla işlenecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEP

Şirketimizin https://www.avrupakentgyo.com/tr/iletisim/ web adresindeki iletişim formunu doldurarak iletmeniz sırasında yukarıdaki belirtilen kişisel verileriniz Kanun’un 4 üncü maddesinde temel ilkelere uygun olarak işlenmektedir.

Şirketimizin faaliyetlerini en iyi şekilde yürütebilmesi için bir takım kişisel verilerinizin toplanılması, kullanılması ve işlenmesi yüksek önem arz etmektedir. Kişisel verileriniz;

 • a. Hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması,
 • b. Regülasyon ve uyum ile hukuki süreçlerin yönetimi,
 • c. Kamu kurum kuruluşları ve diğer kuruluşlarla ilişkilerin sürdürülmesi,
 • d. İnsan kaynakları politikalarının belirlenmesi süreçlerinin yürütülmesi ve icrası,
 • e. Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • f. Müşteri şikayetleri ve talepleri süreçlerinin yürütülmesi
 • g. Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili taleplerinize yönelik sizlere özel hizmette bulunulabilmesi için analiz süreçlerinin yürütülmesi
 • h. Müşteri ilişkilerinin yönetimi ve müşteri memnuniyeti temini ile sağlıklı iletişimin sağlanması
 • i. Ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • j. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Böylelikle Şirketimizin işleme faaliyeti Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” ve “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. KVK Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen kişisel veriler ise 6. maddedeki işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

Kişisel verileriniz KVK Kanunu çerçevesinde ve denetiminde, ciddi bir gizlilik içerisinde Şirketimizce size hizmet gayesi ile kullanılmakta ve işlenmektedir. Şirketimiz tarafından sizlere ait verileri işlerken hukuka ve dürüstlük kuralına riayet edilerek verilerin doğru olmasına, işlemenin kapsamı dışında kullanılmamasına, meşru amaçlar doğrultusunda işlenmesine, verilerin güncel tutulmasına ve hedeflenen amaç için gereken makul süre kadar muhafaza edilmesine dikkat edilmektedir.

4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninin birinci başlığı altında yer verilen amaçların yerine getirilmesi kapsamında yukarıda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda https://www.avrupakentgyo.com/tr/iletisim/ web adresindeki iletişim formunun doldurulması yoluyla elektronik olarak toplanmaktadır.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR

Kişisel verileriniz Kanun’un kişisel verilerin aktarımına ilişkin maddesinde belirtilen şartlara uygun şekilde, aşağıdaki kişilere belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarılabilecektir.

 • a. Hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile hukuki destek aldığımız iş ortaklarımız
 • b. Grup şirketlerimiz olan Artaş İnşaat San. ve Tic. A.Ş., Doruk Ticari Yatırımlar ve İnşaat A.Ş., Artaş Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Vadistanbul Konaklama Hizmetleri A.Ş., Vadistanbul Sağlık Hizmetleri A.Ş., Vadistanbul Turizm Otelcilik A.Ş., Artaş Holding A.Ş., Bemay İnşaat San. ve Tic. A.Ş., Artaş Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş., Avrupakent Aksoylar Adi Ortaklığı, Çamlıvadi Adi Ortaklığı, Esentepe Adi Ortaklığı, Pantur Turizm ve Tic. A.Ş., Pantur Otelcilik ve Turizm Hizmetleri A.Ş. olmak üzere, ana hissedarlarımıza, bağlantılı şirketlerimize, grup şirketlerimize, iştiraklerimize, , iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına, hizmet aldığımız kuruluşlar, kullandığımız yurt içi ve yurt dışı server (sunucular), bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kurumlar, veri sorumlusu adına veri işleyen, ölçümleme, hedefleme, profilleme desteği veren kişi ve kuruluşlar, denetim şirketleri, özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde açık rızanıza dayalı olarak aktarılabilecektir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMA AMACI

Kişisel verileriniz Kanun’un kişisel verilerin aktarımına ilişkin maddesinde belirtilen şartlara uygun şekilde, aşağıdaki sebeplerle ve zorunlu olarak aktarılabilecektir.

 • a. Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • b. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • c. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

7. İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • ● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • ● Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • ● Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • ● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • ● Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • ● Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • ● Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • ● Kişisel verilerinizin silindiğinin veya yok edildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • ● İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • ● Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi mevzuata Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca, yazılı bir şekilde Ataköy 7-8-9-10.Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yanyol Cad. No: 8/2/7 Bakırköy İstanbul adresine yazılı olarak, avrupakentgayrimenkul@hs01.kep.tr kep adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da varsa Şirketimiz’e daha önceden bildirdiğiniz ve Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile info@avrupakentgyo.com adresine iletilmesi halinde en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Sitemizin işlevselliği için bu sayfada teknik olarak gerekli çerezler kurulmuştur. Teknik olarak tutulması gerekmeyen ancak size daha iyi kullanıcı tecrübesi ve kişiye özel teklif (pazarlama çerezleri, reklam ve takip mekanizmaları) sunmamıza, internet trafiğimizi analiz etmemize ve sosyal medya özellikleri sağlamamıza izin veren çerez ve takip mekanizmaları ancak onayınızı vermeniz halinde kullanılır. Bize onayınızı iletmek ya da ilettiğiniz onayı ileriye etkili olacak şekilde geri çekmek için "Kabul Et" butonunu kullanabilirsiniz. Detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikamızı inceleyiniz. Kabul Et